United States 

Nakia Jah Enterprises, LLC

P.O. Box 1220

Bronx, New York 10453 U.S.A.

Office 800.853.8018

Fax 718.874.0173

Email nakiajah@nakiahjah.com